Photonicat TTL,Watchdog,Recovery说明

来自光影猫知识库
跳到导航 跳到搜索

为了方便调试,PCBA中预留了TTL的UART,console debug,速率: 1500000


ttl debug位置

此处为3个pin,需要自行焊接一个调试口 Pcba debug.png


mcu watchdog disable位置

默认有watchdog,在没有喂狗的情况下会重启。短路即可关闭狗。位置如下: Pcba mcu.png


recovery button位置

USB烧录需要使用recovery button,位置如下: Pcba watchdog.png